Ниво 1

Продължителност на курса – 3 месеца

slider1

1. Ориентиране върху клавиатурата на пианото.
• Запознаване с инструмента – общо устройство, начин на звукоизвличане и характеристика на тембъра.
2. Високи и ниски звуци.
• Първоначални представи за регистри, октавови групи и звукоред.
3. Черни и бели клавиши.
• Тон и полутон и образуването им при пианото. Възходящо и нисходящо построяване на тон и полутон чрез изсвирване.
4. Леки мелодии върху черни и бели клавиши с акомпанимент от преподавателя.
• Организиране на груповото изпълнение в определен метроритмичен модел.
5. Нотни трайности и нуждата да ги има.
• Запознаване с основните единици за музикално време- цяла нота, половина нота, четвъртина нота. Изпълнение с отмерване.
6. Как записваме нотните трайности?
• Графичен израз на нотните трайности- нотни стойности. Първи стъпки в нотното ограмотяване.
7. Постановка при свирене на пиано- тяло, ръце, пръсти.
• Положение на ръката поставена върху клавишите. Основни апликатурни принципи.
8. Нотно писмо- елементи.
• Защо имаме нужда от „ключове“. Кои са ключовете при свирене на пиано и какво „отключват“. Ключ Фа и ключ Сол.
9. Запознаване с тоновете от „до“ на I-ва октава до „до“ на II-ра октава на Сол ключ.
• Разпознаване, писане, възпроизвеждане. Кратки мелодии с тях.
10. Буквени наименования на тоновете.
• Защо е важно да ги знаем и с какво ще ни помогнат.
11. Заучаване на конкретен репертоар отговарящ на базовите знания на децата.
• Солови изпълнения и изпълнения в групата със съпровод от преподавателя.
12. Свирим заедно! Какво е песен и пиеса ?
• Базисни ансамблови навици- как спазваме ритъма и музицираме в синхрон.